ផ្ទុះកក្រើដល់អ្នកគាំទ្រខ្លាំងពេក ស្រាប់តែអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ឲ្យលុបបទ Are you ok ចេញជាបន្ទាប់…..

មុននេះបន្តិច អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិត Galaxy លុបបទ ” are you ok ” ចេញជាបន្ទាន់ នេះបើតាមទំព័រហ្វេស​បុក លោក ឧកញ៉ា Leng Navatra ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានឲ្យដឹងបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សូមអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិត របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra លុប Video trailer បទ are you ok ចេញពី Facebook page នឹង Account TikTok របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ចេញជាបន្ទាន់ ទៅតាមការស្នើសុំរបស់ អ្នកគាំទ្រ ហើយត្រូវពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតកែលម្អឡើងវិញ។

តោះទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *