កូនប្រុសច្បង ខៀវ សានសាណា កម្លោះបាត់ ឃើញហើយចង់លង់…..

កូន​ប្រុស​ស្រី​​ទាំង​ពីរ​​ពិធី​ការិនី​​ ខៀវ សានសាណា ដំណក់​ឈាម​រួម​គ្នា​ជាមួយ​​​ជន​ជាតិ​កាណាដា​​ មុខមាត់ស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហា ហើយថែមទាំងឆ្លាតថែមទៀតផង ខណៈដែលកូនស្រីពៅរបស់រូបនាង តែងបង្ហាញមុខញឹកញាប់ ក្នុងកម្មវិធីនានានិងតាមអ្នកម៉ាក់ជារឿយៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនប្រុសច្បងរបស់តារាស្រីរូបនេះ ត្រូវហ្វេនៗគិតថា កំពុងរស់នៅប្រទេសកាណាដាឆ្ងាយពីអ្នកម៉ាក់ មិនសូវបានប្រទះមុខប៉ុន្មានឡើយ ប៉ុន្តែភ្លេចៗខ្លួនមួយភ្លែតសោះ ពេលនេះពេញកម្លោះស្តូក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង តារាស្រីរូបនេះបានបើកបង្ហាញមុខកូនប្រុស ជាកូនកាត់កម្ពុជា-កាណាដា មុខមាត់សុភាពរមទម្យ តែមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំង ដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនកំលោៈខ្ញុំសង្ហាទេបងប្អូន? គាត់ជាកូនកាត់កម្ពុជាកាណាដា៕ Mommy loves u sweetheart.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីឃើញរូបស្អាតបែបនេះហើយអ្នកគាំទ្រ របស់ ខៀវ សានសាណា កូនបងស្រី ពិតជាស្អាតៗណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.