គ្រូបង្រៀនម្នាក់ស្លា ប់ចោលកូនតូច នឹងប្រពន្ធដោយសារម៉ូតូធំបុកជាមួយម៉ូតូឌ្រីមសង់ តែប្រពន្ធស្រែកយំឱបសពប្តីហៅងើបឡើង

អាសូរណាស់!!! កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ មាន ករ ណី គ្រោះ ថ្នា ក់ ចរាចរណ៍ រវាងក្រុមម៉ូតូធំ និងម៉ូតូ ប្រពន្ធស្រែកយំឱបសពប្តីហៅងើបឡើងព្រោះកូនៗនៅតូចណាស់ គ្រោះ ថ្នា ក់ ចរាចរណ៍ក្រុមម៉ូតូធំ និងម៉ូតូឌ្រីមសង់ បណ្តា ល ឲ្យគ្រូបង្រៀន ម្នាក់ ស្លា ប់នៅនឹងកន្លែង ។ ព័ត៌មានបឋម៖ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ … Read More