ម្តាយធ្វេសប្រហែស គិតថាឈប់មួយភ្លេតខ្ចឹលដកសោ ស្រាប់តែ….

ជារឿងមួយ ដែលអាណាព្យាបាល មានកូនតូចគ្រប់រូបគួរប្រុងប្រយ័ត្ន ជាក់ស្តែង មានករណីក្មេងតូចម្នាក់ជាប់Lockសោ ក្នុងរថយន្ត ធ្វើឲ្យម្តាយភ័យស្លោ និងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ គាស់កញ្ចក់រថយន្តជួយសង្គ្រោះទាន់៊ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើតាមគណនេយ្យហ្វេសបុកឈ្មោះថា Ah Muy កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា បានឲ្យដឹងបែបនេះថា ៖ អោយម៉ាក់សូមទោសណាកូនលេីកទីមួយហេីយដែរជួបរឿងបែបនេះជាការធ្វេសប្រហេសរបស់ម៉ាក់ដែរគិតថាចុះទិញតែមួយភ្លេតក៏ខ្ចឹលយកសោឡានចេញហេីយក៏ជាប់ឡុកទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមក៏អគុណដល់បងៗទាំងអស់ដែរបានជួយកូនខ្ញុំ