នារីម្នាក់ឡើ-ង–ផ្ទះសំ-ណា-ក់-ជា-មួ-យ-ប្តី-គេ ត្រូវប្រ-ពន្ធ-គេតា-មទា-ន់-ថតវីដេអូបង្ហោះ(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះមានរឿងគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងធ្វើអោយមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មខ្លាំងទៅលើស្ត្រីម្នាក់ មានប្ដីដែលកំពុងតែ–ជា-ប់-ព-ន្ធនាគារ រួចក៏បានបែកគំនិតទៅទាក់ទងប្ដីរបស់អ្នកដទៃដើម្បីកំដអារម្មណ៍ ពេលដែលប្ដីផ្ទាល់ខ្លួនកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែស្រាប់តែត្រូវប្រពន្ធគេតាមទាន់ ឈ្លោះគ្នាផ្អើលតែម្ដង។បើតាមការទម្លាយចេញពីផេកមួយឈ្មោះថា Oun Leak បានឲ្យដឹងបែបនេះថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “មើលមុខមីស្រីថោ-កទា-បយកប្ដីគេឲ្យហើយទៅបងប្អូន វាខ្លាំងណាស់យកប្ដីគេហើយហ៊ានឆាតមកជេ-រប្រពន្ធដើមគេទៀត មីថោ-កទាបហ្នឹងមិនដឹងជាជេ-រវាថាម៉េចឱ្យត្រូវទេកាលពីខ្ញុំមិនទាន់មានផុសតាងថាពួកវាទាក់ទងគ្នា វាតេមកប្រាប់ខ្ញុំថាវានឹងប្ដីរបស់បងស្រីខ្ញុំគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាធម្មតាទេ កុំឲ្យបងស្រីខ្ញុំគិតច្រើនប្រយ័ត្នឆ្កួត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វានិយាយថាកុំគិតច្រើនអី ដល់តែពេលខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំចាប់វាបាននៅលើផ្ទះសំណាក់តែពីរនាក់ វានៅខ្លាំងទៀត ដឹងហើយហើយវានិយាយថាវារាប់អានគ្នាធម្មតា រាប់អានគ្នាធម្មតា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅលើផ្ទះសំណាក់តែពីរនាក់ហ្នឹងហើយវានិយាយថាវានឹងមានប្ដីវាហើយប្ដីវានៅក្នុងកុកពេលប្ដីវាចេញមកវិញ…