ថៅកែ ខំបណ្តុះបណ្តាលអោយមានជំនាញរហូតដល់ទុកចិត្ត ចេញចូលផ្ទះគ្រប់ពេល ហើយស្គាល់លេខសំងាត់ទូដែក ចុងក្រោយនាងសុំទៅផ្ទះ បែរជាលួចលុយចំនួន….(មានវីដេអូ)

លោក ងួន ស៊ាំង ដែលជាម្ចាស់ហាងវ័យក្មេង បានបង្ហោះរូបភាព ប៊ុន្មានសន្លឹកនឹងវីដេអូ ដែលកូនចៅលួច​ លុយ១០០០០ដុល្លារ នេះបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក របស់លោក បានបង្ហោះនាថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចោលួច​លុយ​ ម្តង​ 1មុឺនដុល្លា​ 10000$ ( អ្នក​ដែលចេញចូលបន្ទប់ខ្ញុំបាន)​
#មានវិដេអូភ័ស្តតាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វី​ដែល​ ឈឺចាប់​ បំផុត​ គឺ​ ចោក្នុងផ្ទះ​ អ្នកដែលខ្ញុំទុកចិត្តបំផុត​ 😢
ថ្លេីមធំណាស់​ ហ៊ាន​ជ្រុល​ លួចម្តងៗមិនចេះតិច​ មិនដឹងចេះលួចតាំងពីពេលណា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រយះពេល​ 6 ឆ្នាំ​ ដែលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំបំពេញបំណងគ្រប់យ៉ាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្លាប់​ ទិញឡាន​អោយ​ លុយអោយចាយមិនចេះតិចទេ​
ហេតុអី​ ធ្វេី​ចឹងដាក់ខ្ញុំ?
ពាក្យ​ចាស់​ និយាយ​ អត់ខុសទេ
ទុកចិត្ត​គេពេកធ្វេីបាបខ្លួនឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជា​ បទពិសោធន៍​ របស់​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ ស្រលាញ់​ខ្លាំង​ ឈឺខ្លាំង😢
អានិច្ច​អេីយអានិច្ច​ ទេីបធ្វេី​ ខួបអោយម្សិលមិញសោះ😢
មិនគួរណាដែលបំផ្លាញអាណាគតខ្លួនឯងត្រឹមហ្នឹង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *