ចង់ក្លាយជាស្រីស្អាតមិនងាយទេ មើលតែនារីម្នាក់នេះទម្លាយរឿងនេះទើបដឹងថាវេទនាយ៉ាងណា….

កាលពីថ្មីៗនេះ នារីជនជាតិថៃម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីមានរូបភាពវះកាត់កែសម្ផស្សជាច្រើនសន្លឹកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដើម្បីបង្កើនភាពស្រស់ស្អាត បន្ថែមពីសម្រស់ធម្មជាតិបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ នារីមិនត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាជាអ្នកណានោះទេ ប៉ុន្តែនាងពិតជាមានភាពក្លាហានយ៉ាងខ្លាំង មិនខ្លាចនឹងបង្ហាញពីការពិត ដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងថានាងបានធ្វើការវះកាត់នឹងឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាល តាមរយៈការបង្ហោះចែកចាយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក នៅលើបណ្តាញសង្គម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចនិយាយបានថានេះក៏ជាការចែករំលែកមេរៀន បទពិសោធន៍ដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់វះកាត់កែសម្ផស្សឲ្យបានត្រៀមចិត្តមុននឹងសម្រេចចិត្តដើម្បីក្លាយជាស្រីស្អាត ក៏ត្រូវទទួលរងនូវការឈឺចាប់មួយ នឹងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលក្នុងការវះកាត់ជាច្រើនដើម្បីទទួលបានសម្រស់ស្រស់ស្អាតផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *