មកដឹងប្រវត្តិរូ ប របស់បុរសម្នាក់នេះ ជាមនុស្សស្លូ ត បូត ជាសិស្សពូ កែផ្នែកភាសាបារាំង និងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ជាអ្នកបកប្រែភាសាបារាំង ប៉ុន្តែដោយសារកូវីដ ទើបងាកមកធ្វើសន្តិសុខ….

ចុចអានបន្ត